1. „Джъстис ту ми“ ЕООД (наричано по-долу „Търговецът“) е дружество, регистрирано като администратор на лични данни по закона за защита на личните данни с удостоверение за администратор на личните данни и като такъв има право да събира и обработва лични данни на Потребителите във връзка с използването на Уебсайта и осигуряване на предлаганите, съгласно Общите условия за ползване на уебсайта www.justiceto.me услуги при спазване на изискванията на законодателството на Република България.
  2. Търговецът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията в уебсайта, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
  3. В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, Търговецът обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с Общите условия за ползване на уебсайта www.justiceto.me, Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана за нуждите на правилното функциониране на Уебсайт, както и във връзка с използването на предлаганите, съгласно Общите условия, услуги. С приемане на Общите условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на предлаганите на уебсайта услуги.
  4. Търговецът събира и използва информацията за Потребителите единствено за целите, предвидени в Общите условия за ползване на уебсайта www.justiceto.me. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Търговеца.
  5. С приемането на Общите условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на услуги, сключван от разстояние.
  6. С приемането на Общите условия, Потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил, да бъдат използвани и разпространявани от Търговеца за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не е забранен достъпът до тях.
  7. „Джъстис ту ми“ ЕООД си запазва правото да използва данни на клиентите само и единствено в обобщен вид под формата на статистика и проучвания. Резултатите се представят в сумиран вид и не съдържат данни за отделни индивиди. Всички клиентски данни, предоставени по време на регистрация или посочени във въпросника, остават поверителни.
  8. „Джъстис ту ми“ ЕООД полага грижата на добрия търговец и отговаря за защита на личните данни на Потребителя и информацията за него, станала известна  на „Джъстис ту ми“ ЕООД по повод на регистрацията на Потребителя - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
  9. „Джъстис ту ми“ ЕООД се задължава да не разкрива лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица– държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

– е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;

– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

– други посочени в закона случаи.

  1. С регистрацията си в www.justiceto.me Потребителят разрешава в потребителските му профили в www.justiceto.me, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство или на обявения от него електронен адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или  търговски съобщения от „Джъстис ту ми“ ЕООД.